PROGRAM YETERLİLİKLERİ 
A  Günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanır.
B  Profesyonel standartlar düzeyinde bir sanat donanımına sahip olur.
C  Alanında gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirir.
D  Alanında kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanır.
E  Öğrenciler kuramsal ve uygulama sorunlarını kavrar ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak yapıt üretir.
F  Öğrenciler hem bağımsız düşünebilen donanımlı sanatçı adayları; hem de katılımcı, paylaşımcı, anlayış ve kültür farklılıklarına duyarlı, aydın bireyler olarak yetişir.
G  Sanatçı adayları gözlem ve çözümleme yapabilir, çok boyutlu düşünebilir.
H  Öğrenciler, sanat, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazanır.
I  Öğrenci kendini gerçekleştirebilme, çevresini dönüştürebilme bilincine ulaşır.
J  Çağdaş anlayışta üretilen bilgi, deneyim ve iş gücünün topluma yayılmasına katkıda bulunabilen, akademik araştırmalara öncelik veren, bu birikimini ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştıran öğrenciler yetişir.
K  Sanatsal yaratıcılıkta, hangi nedenlerin hangi etkilere hangi düzeyde hangi araçlarla yol açtığını kavrar.

 

 

PROGRAMME EFFICIENCIES 
A According to the characteristics of interdisciplinary contemporary art it uses different disciplines together in producing art.
B Art equipment is acquired at the level of professional standards.
C Follows national and international developments in his field ,he performs these developments at the contemporary level in the context of these developments.
D  Students understand the theoretical and practical problems and produces works by interpreting them with their own unique approach.
E He learns the development of technologies and uses them parallel within his field using technical knowledge and skills has been taught
F Students are equipped with independent artists who can think and candidates; as well as participating, sharing, understanding and sensitive to cultural differences, it grows as enlightened individuals
G Artist candidates can make an observation and analyse in multi-dimensional.
H Students of art gain  proficiency in artistic, technical, and vocational subjects.
I Students  can perform himself, ,he also reaches consciousness to transform the environment.
J Students of art gain  proficiency in artistic, technical, and vocational subjects.
K Students  can perform himself, ,he also reaches consciousness to transform the environment.