KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ
(06.06.2017 Tarih ve 7/4 sayılı Senato Kararı eki)

 

BÖLÜM 1
Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak
Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, KTO Karatay Üniversitesi Önlisans / Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci alımında başvuru, kabul ve kayıt koşullarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Önlisans / Lisans Programlarında öğrenim görmek için başvuran Uluslararası Öğrenciler tarafından uyulması gereken başvuru ve kayıt süreçlerini düzenlemektedir.
Yasal Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 13/12/2015 tarihli toplantısında belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulü Esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM 2
Kontenjanlar, Başvuru ve Kayıt Tarihleri ile Öğrenim Ücretleri
Kontenjanlar, Öğrenim Ücreti
Madde 4- Uluslararası öğrenci kontenjanları, burs oranları, başvuru ücreti ile öğrenim ücreti her yıl Mütevelli Heyet kararıyla tespit edilir.  KTO Karatay Üniversitesi kontenjanlarını doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi sağlamaz.
Başvuru ve Kayıt Tarihleri
Madde 5-  Başvuru ve kayıt tarihleri Üniversite Senatosu tarafından belirlenir, Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından KTO Karatay Üniversitesi internet sayfasında ilan edilir. Başvurular; çevrimiçi başvuru formunun doldurulması, istenen evrakların asıllarının sisteme dijital formatta, eksiksiz olarak yüklenmesi ve başvuru ücretinin ödenmesi ile gerçekleşir. Uluslararası öğrenciler için başvuru linki her yıl Temmuz ayının son haftasına kadar açık kalır. Başvurular ayrıca, çevrimiçi başvuru formunun çıktısı alınarak, istenen evrak ve başvuru ücretinin yatırıldığına dair belge ile birlikte önceden duyurulan tarihte üniversitede olacak şekilde elden teslim ya da posta yolu ile eksiksiz bir şekilde iletilir. Çevrimiçi veya posta ile iletilecek tüm belgeler Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Uluslararası öğrenci adayları bir seferde üç programa başvurabilir.

BÖLÜM 3
Başvuru Koşulları ve Süreci, Seçim, Yerleştirme ve Yabancı Dil Yeterliliği
Başvuru Koşulları
Madde 6-aKTO Karatay Üniversitesi’nde öğrenim görmek üzere başvuracak adaylardan;
1) Yabancı uyruklu olanlar,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı kanunu uyarınca aldığı tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,
4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,
5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir.
6-b) KTO Karatay Üniversitesi’nde öğrenim görmek üzere başvuracak adaylardan;
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3) 6/a/2 maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / hariç),
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
6) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların başvuruları kabul edilmez.
Başvuru için Gerekli Belgeler:
Madde 7- a) Önbaşvuru için gerekli belgeler:
1) Adayın farklı fakülte ve yüksekokulların birden fazla programına başvurması halinde, yalnız bir başvuru formu,
2) Adayın lise diplomasının veya son sınıfta olduğunu gösteren belgenin fotokopisi (İngilizce veya Türkçe),
3) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesinin (transkript) noter ya da yurtdışındaki Türk makamları tarafından onaylanmış Türkçe suretinin fotokopisi,
4) Adayın pasaportunun kimlik bilgilerini gösteren sayfalarının noter veya yurtdışındaki Türk makamları tarafından onaylanmış İngilizce veya Türkçe suretinin fotokopisi/kimlik belgesi fotokopisi,
5) Bir adet vesikalık fotoğraf,
6) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir dekont.
7) Sınav sonuç veya diploma belgesi fotokopisi. Yönerge Ek-1’de Başvuruda Kabul Edilen Sınavlar, Diplomalar ve Gerekli Puanlar bölümünden tüm listeye ulaşılabilir. Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi v.s. süresiz geçerli olarak değerlendirlmekte ve üniversite giriş sınavı statüsünde olan SAT v.s. sınavların geçerlilik süresi ise iki (2) yılla sınırlandırılmaktadır.
b) Kesin kayıt için gerekli belgeler:
Üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin, akademik takvimde ilan edilen sürelerde aşağıdaki belgeleri tamamlayarak Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
1) Sınav sonuç belgesi veya diploma derecesini gösteren belgenin aslı.
2) Lise diplomasının aslı / noter veya yurtdışındaki Türk makamları tarafından onaylanmış sureti (İngilizce veya Türkçe),
3) Diplomanın denklik belgesi. (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı - Talim Terbiye Kurulundan ya da ülkelerindeki Türkiye makamlarından),
4) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile noter ya da yurtdışındaki Türk makanları tarafından onaylanmış Türkçe sureti,
5) Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile öğrenci vizesinin bulunduğu sayfanın noter veya yurtdışındaki Türk makamları tarafından onaylanmış İngilizce veya Türkçe sureti. Öğrenci vizesi tüm yabancı uyruklu öğrenciler için zorunludur. Vize, öğrencinin vatandaşlığının bulunduğu ülkenin Türkiye makamlarından kabul mektubu ibraz edilerek alınabilir.
6) Üniversitedeki eğitimi süresince öğrenim ücreti ile konaklama, yeme içme gibi yaşam masraflarını karşılayabilecek maddi imkânlara sahip olduğunu gösteren belgeler.
7) Dört adet vesikalık fotoğraf.
8) Öğrenim ücretinin ödendiğini gösteren belge.
Eğitim- Öğretim Dili  
Madde 8- Yabancı dille eğitim yapılan programlara kayıt olan öğrenciler, Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Yeterlik Sınavına girer. Sınavda başarılı olamayan öğrenciler bir yıl yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim görür, başarılı olduğu takdirde bölümünde öğrenimine başlar.
Türkçe Dil Düzeyi
Madde 9- Öğrencilerin dersleri takip edebilecek düzeyde Türkçe bilmeleri gerekmektedir. Bu yönerge kapsamında Üniversiteye kayıt olan öğrenciler ile yabancı dil hazırlık sınıfını başaran veya muafiyet almış öğrenciler Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan Türkçe Yeterlilik Sınavına girer. Türkçe Yeterlilik Sınavı değerlendirme sonucu başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Bu sınavdan en az C1 düzeyinde başarı sağlayanlar, diğer üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine sahip olanlar lisans programına devam ederler; başarısız olan adaylara kayıt yaptırdıktan sonra öğrenime ara izni verilir. Bir sonraki eğitim öğretim yılı başında yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olduklarını belgeledikten sonra öğrenime başlayabilirler.
Başvuruların Değerlendirilmesi
Madde 10– Değerlendirme ve adayların yerleştirilmesi Rektörlükçe belirlenen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme ve Kabul Komisyonu tarafından yapılır. Ön Değerlendirme Sonuçları öğrencinin başvuru yapmasından 1 hafta sonra öğrenciye e-mail yoluyla iletilir.  Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümler için adaylar yetenek sınavına alınırlar. Değerlendirme sonuçları internet sitesinde ilan edilir.
Bursluluk Sınavı
Madde 11
a) Yurtdışından öğrenci kabul şartlarına sahip olan adaylar burs talep etmeleri halinde bursluluk sınavına alınır ve komisyon tarafından sözlü mülakat yapılır. Bu sınava girmek isteyen öğrenciler, çevrimiçi başvuru formunda yer alan “Bursluluk sınavına davet mektubu isteği” ile taleplerini iletebilirler. Bu talep doğrultusunda davet mektubu öğrencinin bulunduğu ülkedeki Türk Temsilciliğine iletilir.
b) Burslu öğrenci kontenjanı ve burs oranları her yıl üniversite tarafından belirlenir. Bursluluk sınavı sonucuna göre 100 üzerinden 55 ve üzeri alan öğrenciler, burslu kontenjanlar dahilinde, puanlarına göre sıralanarak burs almaya hak kazanırlar. Burs hakkı elde edip kayıt yaptırmayan öğrencilerin haklarının sıralamada bir sonraki öğrenciye aktarılıp aktarılmayacağına üniversite karar verir.
c) Öğrencinin kümülatif not ortalamasının dönemlik programlarda bir dönemin sonunda yıllık programlarda bir yılın sonunda 2.00’ ın altına düşmesi halinde öğrenci yazılı olarak uyarılır, ikinci kez 2.00’ ın altına düşmesi halinde öğrencinin bursu kesilir.
d) Bursluluk sınavı Sözel ve Sayısal Bölümler için 60 soru Türkçe, 60 soru Matematik-Mantık konularından, Mütercim Tercümanlık Bölümleri için 60 soru yabancı dil (Arapça-İngilizce) konularından, Özel Yetenek ile öğrenci kabul eden bölümler için özel yetenek sınavından oluşur. Bursluluk puanına, bursluluk sınav notunun etkisi %50, lise diploma notunun etkisi %25, sözlü mülakat notunun etkisi %25’tir. Bursluluk sınavına girmeyen öğrencilerin başvuruları ücretli kontenjanlar çerçevesinde değerlendirilir. Yerleştirmelerde, geçerliliği kabul edilen diploma puanları dikkate alınır. Bursluluk sınavını kazanamayan ve burs elde edemediği için üniversite okuyamayacak durumda olan, iç karışıklık ve kaosun olduğu ülkelerden gelen öğrencilere üniversite tarafından, bir defaya mahsus olmak üzere, öğrencinin ihtiyaç duyduğu alanda İngilizce, Türkçe veya Arapça dil hazırlık eğitim bursu verilebilir. Bu karar, başvuranların içinde bulundukları şartlara ve üniversitenin imkanlarına göre şekillenir.
Kabul Sonuçları
Madde 12
a) Kabul almış öğrencilerin yedekli listeleri üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.
b) Kayıt olmaya hak kazanmış adaylara üniversite tarafından kabul mektubu gönderilir. Başvuranların bu belgeyle ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. büyükelçilikleri veya konsolosluklarından Türk Öğrenim Vizesi (Eğitim Vizesi) almaları gerekir. Bu vize Türkiye’ye girişte ve üniversiteye kayıtta gereklidir.

BÖLÜM 4
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 13– Bu Yönerge 06/06/2017 tarihli Üniversite Senato kararıyla yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14– Bu Yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
EK:
1: Başvuruda Kabul Edilen Sınavlar, Diplomalar ve Puanlar Listesi 

ÜLKE  SINAV/DİPLOMA   PUAN 
Uluslararası SAT 1100
Uluslararası ACT 21
Uluslararası GCE Biri başvurulan programla ilgili olmak üzere 2 konuda A seviyesinde puan
Uluslararası International Baccalaureate En az 28 puan
Türkiye İstanbul Üniversitesi Üniversitemize 2018-2019 akademik yılında yurtdışından alınacak öğrenciler için belirtilen üniversitelerin yaptığı YÖS Sınavlarından başarılı olmak.
Karabük Üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
DumlupınarÜniversitesi
A.B.D. Lise Bitirme Diploması 60%
Afganistan Baccalauria / Baccalaureate Certificate / Konkurs General State Exam 350 üzerinden 210 veya %60 diploma notu
Almanya Abitur (Zeugnis Der Allgemeinen Hochschulreife) En fazla 4 puan
Angola Angola Habilitação 20 üzerinden 12 veya %60
Arjantin Argentina Baccalaureate 10 üzerinden 6 veya %60
Arnavutluk Matura Diploma 60%
Avustralya Lise Diploması 60%
Avusturya Matura Diploma En çok 2 puan
Azerbaycan Azerbeycan Ulusal Üniversite Sınavı (TQDK) 700 üzerinden 400, Atestatt 5/3
Bahreyn Tawjahiya (School Leaving Certificate) 60%
Bangladeş Lise Diploması 60%
Belçika Lise Diploması 60%
Beyaz Rusya Svidetel’stvo/ O Srednem Obrazovanii / Certificate of Complete Secondary - Diplom O Srednem Spetsialnom Obrazovanii / Diploma of Specialized Secondary Ed. 5 üzerinden 3 veya 10 üzerinden 6
Benin Baccalauréat 20 üzerinden 11
B. A. E. Tawjihiyya 60%
Bolivya Bachiller / Técnico - Certificado De Estudios 60%
Bosna Hersek Lise Diploması 60%
Botsvana Botswana General Certificate of Secondary Education / Cambridge Overseas School Certificate / Cambridge Overeseas Higher School Certificate 60%
Bulgaristan Lise Diploması 60%
Burkina Faso Burkina Faso Baccalaureat 20 üzerinden 11
Cezayir Baccalauréat 20 üzerinden 11
Cibuti Baccalauréat 20 üzerinden 10
Çad Chad Baccalaureat 20 üzerinden 11
Çek Cumh. Matura Diploma 60%
Çin Gaoka 750 üzerinden 450
Danimarka Bevis / Diploma-Record of Study 12 üzerinden 6,5
Dominik Cumh. Bachillerato-Certificado De Estudios 60%
Endonezya Ujian Akhir National 60%
Estonya Gümnaasiumi Ltputunnistus / Secondary School Leaving Certificate-Akadeemiline / Academic Record 5 üzerinden 3
Etiyopya Etiyopya Yükseköğretime Geçiş Sınavı 60%
Fas Baccalauréat 20 üzerinden 11
Fildişi Sahili Lise Diploması 50%
Filipinler Katibayan 60%
Filistin Tawjihi / Certificate of General Secondary Education 60%
Finlandiya Ylioppilastutkintotodistus / (Matriculation Examination Certificate) 60%
Fransa French Bacalaureate Diploma notu en az 11
Gana WAEC En az 6 dersten başarılı olmak ve en az 3 kredi (C) almış olmak (%50)
Güney Afrika Senior Certificate, Matrix Test 60%
Gürcistan Georgia National Exam 10 üzerinden 6
Hindistan Lise Diploması 60%
Hollanda VBO / MAVO / HAVO / VWO / MBO Diploma / Secondary School Certificate 10 üzerinden 5,5
Hong Kong Hong Kong Certificate of Education Examination / Hong Kong Advanced / Advanced Supplementary Level Examination Results İssued By The Hong Kong Examinations Authority En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere 2 konuda A seviyesi puan almış olmak
Irak Al-Edadiyah 60%
İngiltere GCE Genel Eğitim Sertifikası biri başvurulan programla ilgili olmak üzere 2 konuda A seviyesinde  puan almış olmak
İrlanda Leaving Certificate (Ordinary And Higher Level) 60%
İran Iranian Diploma-High School Diploma / Pre-University Certificate/Transcript of Study 20 üzerinden 12
İspanya Bachillerato / Técnico-Certificado De Estudios 10 üzerinden 6
İsrail Bagrut / Matriculation Examination 10 üzerinden 7
İsveç Avgångsbetyg / Slutbetyg Från Gymnasieskola / Studentexamen / Upper Secondary School Leaving Certificate 60%
İsviçre Matura Diploma 60%
İtalya Diploma Di Maturità En az 70 puan
Japonya Lise Diploması 60%
Kanada Prorincial High School Graduation Diplomas 60%
Kamerun Cameroon Baccalaureat 20 üzerinden 10
Katar Al-Thanawaya Al-Aama / General Secondary Education Certificate 60%
Kazakistan Attestat/Certificate of Secondary Education /National Exam 120 üzerinden 80
Kenya Kenya Certificate of Secondary Education Toplamda asgari 50 puan olmak üzere her bir branşta B almış olmak
Kırgızistan Ulusal Üniversite Sınavı 250 üzerinden 150
Kolombiya Colombia- Baccalaureate 60%
Kosova Diplome Per Kryerjen Shkolles Se Mesmete Larte-Gjimnazin 5 üzerinden 3
Kuveyt Shahadat-Al-Thanawia-Al-A’ama / General Secondary School 100 üzerinden 60
Küba Título De Bachiller / Título De Técnico Medio Certificado De Estudios 60%
Letonya Lise Diploması 10 üzerinden 6
Liberya Secondary School Leaving Certificate/ Senior High School Certificate/ Upper Secondary Certitifcate 60% Diploma Notu
Libya Al-Shahada-Al Thanawiyya Exam 60%
Litvanya Brandos Atestatas 10 üzerinden 6
Lübnan Baccalaureat Libanais 20 üzerinden 13
Lüksemburg Diplôme De Fin d’Etudes Secondaires 50%
Macaristan Lise Diploması 5 üzerinden 3
Madagaskar Madagascar Baccalaureat 20 üzerinden 12
Makedonya Secondary School Leaving Diploma / Matura 5 üzerinden 3
Malezya Sijil Pelajaran Malaysia / Malaysia Certificate of Education / Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia / Malaysia Higher School Certificate İki dersi A ile geçmek ve lise diplomasında %70 başarı oranına sahip olmak
Mali Mali Baccalaureat 60%
Malta Secondary Education Certificate / General Certificate of Secondary Education / Matriculation Certificate 60%
Meksika Bachillerato 60%
Mısır The Thanaweya A’ama (General Secondary Certificate) Certificate of General Secondary Education 60%
Moğolistan Gerchilgee / School Leaving Certificate 640
Moldova Attestat / Certificat De Absolvire / Diploma De Bacalaureat / Certificate of Secondary Education 10 üzerinden 6
Moritanya Lise Diploması 60%
Mozambik Lise Diploması 60%
Nijer Niger Baccalaureat 20 üzerinden 12
Nijerya WAEC , WASSCE En az 6 dersten A seviyesinde puan almış olmak
Norveç Vitnemål Fra Den Videregående Skole / Examen Artium / Certificate of Upper Secondary Education 6 üzerinden 3,5
Orta Afrika Cumhuriyeti Central African Republic Baccalaureat 60%
Özbekistan Attestat / Certificate of Secondary Education 5 üzerinden 3
Pakistan Lise Diploması 60%
Panama Bachillerato / Técnico-Certificado De Estudios 60%
Peru Bachillerato / Técnico-Certificado De Estudios 60%
Polonya Matura Diploma 60%
Portekiz Lise Diploması 60%
Romanya Diploma De Bacalaureat 10 üzerinden 6
Ruanda Lise Diploması 60%
Rusya Attestat / Certificate of Secondary Education 5 üzerinden 3
Senegal Senagal Baccalaureate 20 üzerinden 13
Sırbistan Matura 5 üzerinden 3 veya %60
Singapur Sijil Am Pelajaran Singapura-Cambridge / Sijil Am Pelajaran Singapura-Cambridge / Singapore-Cambridge General Certificate of Education Ordinary Level / Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere 2 konuda A seviyesi puan almış olmak
Slovakya Lise Diploması 5 üzerinden 3 veya %60
Slovenya Matura / Secondary School-Leaving Diploma 5 üzerinden 3 veya %60
Somali Secondary School Leaving Certificate 60%
Sri Lanka Genel Eğitim Sertifikası 60%
Sudan Sudan School Certificate - Secondary School Certificate / Higher Secondary School Certificate 60%
Suriye Baccalauréat / Al Shahada Al Thanawiya / General Secondary Certificate 60%
Suudi Arabistan Tawjihiyah 60%
Tacikistan Tacikistan Lise Diploması 5 üzerinden 3
Tanzanya Lise Diploması En Az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere 2 konuda A seviyesi puan
Tayland Lise Diploması 60%
Tayvan Lise Diploması 60%
Togo Togo Baccalaureat 12
Tunus Tunisia Baccalauréat 20 üzerinden 12
Türkmenistan Lise Diploması 5 üzerinden 3
Uganda UCE (Uganda Eğitim Sertifikası) En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere 2 konuda A seviyesi puan almış olmak
Ukrayna ZNO (Harici Bağımsız Sınav) 200 üzerinden 160
Umman Thanawiya Amma / Secondary School Leaving Certificate 60%
Ürdün Tawjihi / Certificate of General Secondary Education 60%
Venezuela Bachillerato / Técnico-Certificado De Estudios 20 üzerinden 12
Vietnam Bang Tot Nghiep Pho Thong / Secondary School Diploma 10 üzerinden 6
Yemen Al Thanawiya / General Secondary Education Certificate 60%
Yunanistan Apolytirion / Secondary School Leaving Certificate 60%
Zambiya Zambia School Certificate / Cambridge Overseas School Certificate 60%
Zimbabve Lise Diploması 60%